Vadesine göre mevduat

Vadesine göre mevduat

4389 Sayılı Bankalar Kanunu’ nun 10/ f.2 (a). Maddesi, “Bankalar tasarruf mevduatını, diğer mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat hesaplarını, Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorundadırlar.” hükmüne amirdir.

Bu hükme istinaden 29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 sayılı Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ ile mevduat türleri ve vade dilimleri belirlenmiştir.

Vadesiz Mevduat:Bankanın izni aranmaksızın hesap sahibi tarafından istenildiği zaman kısmen veya tamamen geri çekilebilen, herhangi bir ihbar veya vade koşulu taşımayan ve faiz tahakkukları yıl sonunda veya hesabın kapatılmasında yapılan mevduattır. Vadesiz mevduata faiz verilip verilmemesi önem taşımamaktadır.

Ancak, mevduat sahibi mevduatı geri çekme hakkını MK m.2’ de yer alan “Dürüstlük Kurulu” çerçevesinde kullanmalıdır. Hafta sonu ya da mesai saatleri dışında para çekilmek istenmesi bu durumlara örnek oluşturmaktadır.

Vadeli Mevduat: Mevduatın ancak belirli bir süre sonra çekilebileceğinin banka ile müşteri arasında kararlaştırıldığı durumlarda vadeli mevduat söz konusu olacaktır.

TCMB tebliğine göre vade türleri;

  • 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil)
  • 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil)
  • 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil)
  • 1 yıla kadar vadeli
  • 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli)

şeklindedir. Ancak, Merkez bankası tebliğinde asgari bir vade süresi belirlenmediğinden, 7, 5 ve 1 gün vadeli mevduat kabulü dahi söz konusu olmaktadır.

Vadeli mevduatta, vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlı olmakla birlikte uygulamada bankalar müşterilerini bu taleplerini geri çevirmemektedir. Bu durumda sözleşmeyle kararlaştırılan vadeli mevduat faiz oranının uygulanması da imkan bulunmamaktadır. Yine, uygulamada bankaların, hesaptan kısmen para çekilmesi halinde vadeyi bozmaları TCMB tarafından banka genel müdürlüklerine gönderilen 08.07.2002 tarihli bir yazı ile engellenmiştir.

İhbarlı Mevduat: Çekileceği tarihten 7 gün önce yazılı bir ihbar verilmek suretiyle çekilebilen mevduattır. Önceden mevduat sahibi tarafından bildirimde bulunulmaması durumunda banka, para çekme talebini reddedebilecektir. Ancak, vadeli mevduatta olduğu gibi bankanın bu bildirimde bulunulmamasına rağmen talebi onaylaması da mümkündür.

Tebliğde öngörülen 7 günlük ihbar süresinin, taraflarca düzenlenecek sözleşme ile daha kısa olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak, sürenin uzatılması mevduat şeklinin amacına ters düştüğünden bu şekilde yapılacak düzenlemenin geçersiz sayılması söz konusu olacaktır.

İhbar, hukuki sonuçlarını karşı tarafa ulaşmasından sonra doğuracak olup 7 günlük süre de bu tarihten sonra işlemeye başlayacaktır. İhbar, mevduat hesabında tasarrufta bulunmaya yetkili olan kimselerce yapılmalıdır.

Birikimli Mevduat: Asgari 5 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkan veren mevduattır.