Tüketici Kredi Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Kredi sözleşmesinin koşullarının yer aldığı bilgi formunu, sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatlice inceleyiniz.
 • Kredi maliyeti ve alternatif kredi seçenekleri konusunda banka şubesinden bilgi alıp karşılaştırma yapabilirsiniz.
 • Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, bu bilgi banka tarafından size ücretsiz olarak bildirilir.
 • Belirsiz süreli kredi sözleşmesi dahilinde bir borcunuz varsa, banka, dönem sonunda yollayacağı hesap özetiyle sizi bilgilendirir.
 • Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde, akdi faiz oranı dışındaki sözleşme maddelerinde bir değişiklik meydana gelirse, banka size 30 gün önce bu durumu bildirir. Değişikliği kabul etmemeniz halinde, bankadan sözleşmenin feshini talep edebilirsiniz.
 • Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde, sözleşmenin feshine dair bir süre belirlenmemişse, bankaya bildirimde bulunarak sözleşmenizi feshedebilirsiniz.
 • Sözleşmenizde, feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmişse, bu sürenin 1 aydan daha uzun olmadığını kontrol edin. Bu durumda, sözleşmenizi feshetmek için belirtilen süreden önce, bankaya fesih isteğinizi bildirmeniz gerekir.
 • Sözleşmenizde bankaya fesih hakkı tanınmışsa, banka sözleşmenizi feshetmeden en az 2 ay önce, size fesih talebini bildirir.
 • Banka, haklı nedenlerin varlığı halinde, bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmenizi feshedebilir. Banka, bilgilendirmenin mümkün olduğu durumda fesihten önce, olmadığı durumda fesihten hemen sonra size bilgi aktarır.
 • Kredi kullanmanız sonucunda ortaya çıkacak faiz, kâr payı oranı ve ücretle ilgili detaylı bilgilere, bankanın internet sitesinde bulunan hesaplama araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.
 • Banka ya da tüketici, söz konusu tüm bilgilendirmeleri, yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısıyla (Bilginin makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren; kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilir.