Sigortalanabilir çıkar (menfaat)

Sigortalanabilir çıkar (menfaat)

Sigorta sözleşmesinin yapılabilmesi için sigortalanan şey ile (mal ya da başka bir değer) sigortalı arasında yasalarla belirtilen bir ‘çıkar ilişkisi‘nin bulunması gereklidir. Yani bir kişi sigortalı ile irtibatı bulunmayan herhangi bir çıkarı sigorta ettiremez. Buna ‘sigortalanabilir çıkar‘ denir.  

Sigortalanabilir çıkarın unsurları şunlardır:

> Sigortalı rizikonun gerçekleşmesi ile fiziki bir kayba uğramalıdır.
> Bu kayıp sigortanın esas konusu kapsamında olmalıdır.
> Bu çıkar ilişkisi para ile ölçülebilir olmalıdır.
> Bu çıkar ilişkisi yasal olmalıdır.
> Sigortalının, o malın korunmasından kârı, kaybedilmesinden ise zararı olmalıdır.

Sigortalanabilir çıkar kavramı çerçevesinde bir ‘şey’i sigorta ettirebilecek kimseler şöylece belirtilmektedir:

Sigorta yaptırabilecek kimseler:

> Malik
> Malikin rehinli alacaklısı
> Malın korunmasından dolayı malike karşı sorumlu olan acente, kiracı, komisyoncu ve diğer kişiler
> Malın korunmasından gerçekten çıkarı olan kişiler ya da bunların yasal temsilcileri
> Kişinin kendi nam ve hesabına sigorta yapmalarına onay verdiği kimseler