Mevduatın gizliliği

Mevduatın Gizliliği

4389 Sayılı Bankalar Kanunu’ nun 22. maddesinin 8. fıkrasında “Sırların Açığa Vurulmasına İlişkin Kanuni Müeyyide”ler düzenlenmiştir. Buna göre; “ Bankaların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır.”şeklindedir.

Ayrıca, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’ nun 22. maddesinin 9. fıkrasında; “ (7) ve (8) numaralı fıkralarda yazılı kişiler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasına ve üç milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilmekle birlikte, fiilin önemine göre bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır.”şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Bankalar Kanununa göre mevduatın gizliliği ve banka sırrı esastır. Bankalar Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.

Bu hususta yetkili merciler:

  • T.C Merkez Bankası
  • İcra ve İflas Daireleri
  • Vergi Daireleri ve yetkili organları
  • Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri,
  • Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları
  • Bankalar Yeminli Murakıpları
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’ dur.