Mevduat sözleşmesinin unsurları

Mevduat sözleşmesi

Mevduat sözleşmesinin unsurlarını üç başlık incelemek mümkündür. Bu hususta, yasada herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

  • Mevduata konu oluşturacak bir paranın varlığı: Mevduat sözleşmesinde, Mevduata konu oluşturacak bir paranın varlığı aranmaktadır. Bununla beraber, tarafların mevduata konu oluşturacak paranın türü konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmenin yapılması safhasında hesaba ne miktar para yatırıldığının da belirlenmesi önemlidir. Bu husus zorunlu olmamakla beraber, banka tarafından sözleşme özgürlüğü kapsamında para yatırılması, müşteriye şart koşulabilir. Mevduat hesabının, Türk Lirası cinsinden ya da yabancı bir para birimi cinsinden açılması mümkün olmakla beraber TL cinsinden açılmış bir hesaba yabancı bir para yatırılması mümkün olmamaktadır.
  • Mevduata konu oluşturacak paranın, banka mülkiyetine geçirileceğinin kabul edilmesi: Mevduat sözleşmesi ile taraflar, Mevduata konu oluşturacak paranın, banka mülkiyetine geçirileceğinin kabul ederler. Böylece banka, tevdi edilen para üzerinde serbestçe tasarruf etme yetkisine sahip olmaktadır. Çünkü müşteri, sözleşmenin konusunu oluşturan ve kararlaştırılan miktarda parayı banka mülkiyetine devretmeyi kabul etmektedir. Bu paranın bankaya teslim edilmesi ile beraber müşteri taahhüdünü yerine getirmiş olmaktadır. Bu aşamada, müşterinin parayı yatırarak taahhüdünü yerine getirmesine rağmen, bu paranın kayıtlara sokulmadan personel tarafından zimmete geçirilmesinden bankanın sorumluluğu söz konusu olacaktır.
  • Mevduat sahibi tarafından bankaya yatırılan paranın banka tarafından geri ödeneceğinin taahhüt edilmesi: Mevduat sahibi tarafından bankaya yatırılan paranın banka tarafından geri ödeneceğinin taahhüt edilmesi, mevduat sözleşmesi kapsamında yer alması gereken bir unsurdur. “Bankalar Kanununun 10/ 3 maddesi uyarınca, Medeni Kanunun rehinlere ve Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydı şartıyla, mevduat sahiplerinin mevduatını geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Dolayısıyla, mevduat sözleşmesinde, mevduatın iade koşullarına yönelik olarak yapılacak olan düzenlemeler geçersiz olacaktır”.

Bu husus, BK. md 306, 307 ve 372/1’ de; Bankalar kendilerine yatırılan paraları mudilerce istenildiğinde veya belli bir vadede aynı veya misli olarak iade etmekle yükümlüdürler. Bankalar hiçbir gerekçe ve bahane ile yararlandıkları mevduatı mudilere iadeden kaçınamazlar. Bu taraflar arasındaki sözleşmenin geçerliliği gereğidir şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, mevduat sahibinin kimliğini ispat edememesi ya da mesai saatleri dışında para çekilmek istenmesi gibi durumlarda, banka tarafından müşteriye ödeme yapılmaması yasadaki düzenlemeye aykırılık oluşturmayacaktır.