Mevduat sigortası

Mevduat Sigortası

Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı 100 bin TL‘ye kadar olan kısmı her bir mevduat bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.

Sigorta limitlerinin belirlenmesinde, bir gerçek kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bir bankanın yurtiçi şubelerindeki Türk lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının toplamı esas alınmaktadır.

Buna göre;

 • Müşterek hesap sahibi gerçek kişilerin sigorta limiti dahilindeki payları (müşterek hesap sahibi gerçek kişilerin, aynı bankada başka hesapları da bulunmakta ise, bu hesaplar ile müşterek hesap veya hesaplardaki paylarının toplamı),
  • Bir gerçek kişinin birden fazla bankada hesabı bulunsa bile, her bir bankadaki hesap veya hesaplarının, yukarıda belirtilen limite kadar olan kısımları,
  • Bir gerçek kişinin, velisi bulunduğu kişilerin (bu kişiler, velisinden ayrı olarak sigorta limitinden yararlanmaktadır) hesapları hariç, bir bankadaki hesap veya hesapları toplamının yukarıda belirtilen limite kadar olan kısmı sigorta kapsamında bulunmaktadır.
 • Bir bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin 4389 sayılı Bankalar Kanunu çerçevesinde kaldırılması halinde, yukarıdaki esaslara göre mudilerine Fon’dan ödeme yapılacak bankanın izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, her halükarda;
  • Bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarı aşan kısmı ile
  • Mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranlarının ortalamasını aşan kısmı sigorta limiti içerisinde kalsa dahi sigorta kapsamında değildir.

Sigorta kapsamına Türk lirası olarak yapılacak ödemelerde, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır. Altın depo hesaplarının Türk lirası karşılıkları ise, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına göre belirlenir.

Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan bankalarda bulunan mevduat hesapları mevduat sigortasına tabi değildir. Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışı şubelerinde (Off-shore şubeler dahil) ve yurtdışında kurdukları veya iştirak ettikleri bankalarda (Off-shore bankalar dahil) açılan tasarruf mevduatı hesapları mevduat sigortası durumu aşağıda izah edilmiştir.

Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışı şubelerinde (off-shore şubeler dahil) açılan tasarruf mevduatı hesapları açısından;

 • Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışındaki şubelerinde açılan tasarruf mevduatı hesapları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu garantisi dışındadır.

Buna karşılık Türkiye’de kurulu bankaların -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na yönetim ve denetimi devredilmiş bankalar dahil- faaliyetleri süresince Türkiye’deki herhangi bir şubesinden farksız olarak yurtdışındaki şubeleri ile ilgili tüm yükümlülükleri aynen devam etmekte, bu bankalar yurtdışı şubelerindeki tasarruf mevduatlarını ödeme yükümlülüğü altında bulunmaktadırlar.

Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışında kurdukları veya iştirak ettikleri bankalarda (off-shore bankalar dahil) açılan tasarruf mevduatı hesapları açısından;

 • Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışında kurdukları veya iştirak ettikleri bankalarda -Türkiye’de kurulu banka aracılığı ile gönderilen paralar dahil- açılan tasarruf mevduatı hesapları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu garantisi dışındadır.
 • Türkiye’de kurulu bankaların yurtdışında kurdukları veya iştirak ettikleri bankalara karşı yükümlülükleri bu bankalara tahsis ettikleri sermayeleri ile sınırlıdır. Bankalar bu sermaye taahhütlerini yerine getirdiklerinde, herhangi bir yükümlülükleri kalmamakta, bu bankalarda açılan “””Türkiye’de kurulu banka aracılığı ile gönderilen paralar dahil””” tasarruf mevduatı sahiplerinin sadece yurtdışındaki bankalara başvuru hakkı bulunmaktadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunacak mevduat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca hazırlanacak Yönetmelik ile değiştirilebilir.