Mevduat hesaplarında zaman aşımı

Mevduat hesaplarında zaman aşımı

Bankacılık Yasası hükümleri gereğince; bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması durumunda yapılacak ilândan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gelir kaydedilmek üzere devredilmektedir.

Zaman aşımının başlama tarihi, son talep ve işlem ya da hesap sahibinin yazılı talimat tarihidir. Vadeli mevduat hesaplarında zaman aşımı başlama tarihi vade bitim tarihinde başlamaktadır. Mevduat sahibinin; hesaptan para çekmesi, hesabına para yatırması, adres değişikliğini bildirmesi, hesap cüzdanına faizleri kaydettirmesi gibi işlemleri son işlem tarihi olarak kabul edilmektedir. Zaman aşımının sonu ise zaman aşımının başlangıç tarihinden itibaren onuncu yılın aynı tarihidir.

Bu konudaki uygulama esasları BDDK tarafından çıkarılan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş olup, zamanaşımına uğrayan mevduat konusunda hak sahiplerini uyarma ve bilgilendirme usulü kısaca şu şekildedir:

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]Bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan 50 Türk Lirası ve üzeri mevduat için, bankalar, izleyen takvim yılının Ocak ayında, hak sahiplerine mektup göndererek; başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredileceği konusunda uyarırlar. Bu tutarın altındaki mevduat için mektupla uyarı yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduatla ilgili listeler Şubat ayı başından itibaren 3 ay süreyle ilgili bankaların internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Bankaların internet sitelerinde ilan edilen listeler, konsolide edilmiş olarak, aynı dönemde Fon’un internet sitesinde de yayımlanır. Mayıs ayının 15. gününe kadar hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından aranmayanlar, varsa faizleriyle birlikte, bankalar tarafından Mayıs ayı sonuna kadar Fon’a devredilir.[/alert]

Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zaman aşımına uğrar?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zaman aşımına uğrar.
Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zamanaşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.

Kiralık kasalardaki kıymetlerde ve üzerinde bloke bulunan hesaplarda zaman aşımı süresi ne zaman başlar?

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesi uyarınca, kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.

Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda ise zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.

Kredi kuruluşları nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğramadan kredi kuruluşu hak sahibini uyarır mı?

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 TL ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının TMSFye devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.

Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 TLnin altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankaların internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Bankalar, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder.

İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

Kredi kuruluşunun yaptığı yazılı uyarıya rağmen nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak sahibinden cevap alamaması durumunda ne olur?

Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar TMSF’nin hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle TMSF tarafından gelir kaydedilir.

Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların iadesi olur mu?

TMSFye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven TMSFye devredilenler hariç, sahiplerine iadesi mümkün değildir.

Bankalar nezdinde bulunan mevduatlar, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına tabi midir?

Zaman aşımı işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinde düzenlenmiş olup Bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan; hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte zaman aşımına tâbi olup söz konusu kıymetler zaman aşımı süresinin dolduğu yılın sonunu izleyen Haziran ayının son gününe kadar Fona devredilmektedir.

Mevduatın zaman aşımına uğrama süreci içerisinde bankanın yükümlülükleri nelerdir?

Bankalar, bir takvim yılı içinde zaman aşımına uğrayan ve tutarı 50 TL (Elli Türk Lirası) ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini; başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.

Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 TL (Elli Türk Lirası)’nın altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilmektedir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder.

İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

Bankalar nezdinde açılan hesapların akıbeti hakkında nereden bilgi alınır?

Bankalar nezdinde açılan hesapların akıbeti hakkında bilgi edinilmesini teminen, yasal kimlik belgesi ve hesaba ilişkin belgelerle birlikte, hesabın açıldığı bankanın Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Ergin olmayanlar adına açılan hesaplarda zaman aşımı süresi ne zaman başlar?

Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zaman aşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlamaktadır.

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle ilan edilen mevduatlar, katılım fonları, emanet ve alacaklar ne zamana kadar alınabilir?

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle bankalar tarafından ilan edilen zaman aşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, ilanı takip eden Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçılarına ödenmesi veya hak sahibi veya mirasçıları tarafından hesap üzerinde işlem yapılması gerekmektedir. Haziran ayının onbeşinci gününe kadar belirtilen şekilde işlem görmeyen hesaplar, Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmektedir.

Zaman aşımına uğrayarak tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiş bulunan mevduatların, katılım fonlarının, emanet ve alacakların iadesi mümkün müdür?

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen mevduatlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi kapsamında Fona gelir kaydedilmekte olup Fona gelir kaydedilen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan sehven devredilenler dışındakilerin hak sahiplerine iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Tasarruf mevduatı sigorta fonuna zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle sehven devredilen hesaplar sahibine nasıl iade edilir?

Hesabın zaman aşımına uğrama süresi içerisinde banka nezdinde işlem yapıldığına dair ispat edici belgeler ve yasal kimlik suretiyle birlikte ilgili bankanın Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yetkili merciler tarafından bloke konulan hesaplarda zaman aşımı ne şekilde işlemektedir?

Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zaman aşımı süresi, blokenin konduğu tarihte durur. Zaman aşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.