Ferdi Kaza Sigortasının Kapsamı

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi boyunca poliçede belirtilen şartlar dahilinde kendi istediği dışında uğrayacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alan ve hem yurt içi hem de yurt dışında geçerli olan bir sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

Ferdi Kaza Sigortası poliçesinin ön yüzünde, verilen ve verilmeyen teminatların belirtilmesi gerekir. Bu doğrultuda, vefat ve daimi maluliyet teminatları yanında gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri ve her ikisi de ek teminat olarak verilebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

  1. Vefat Teminatı: Sigortalının, kaza sonrasında ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi ile poliçede belirtilmiş olan menfaattara ya da kanuni hak sahiplerine vefat tazminatı ödenir.
  2. Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının, kaza sonrasında ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde devamlı olarak maluliyeti söz konusu ise, tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kat’i surette tespiti sonrasında, poliçede yer alan oranlar dahilinde daimi maluliyet sigorta tazminatı sigortalı kişiye ödenir.
  3. Gündelik Tazminat: Sigortalının, kaza sonrasında geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi durumunda, poliçede yer alan gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat tutarı, iyileşeceği güne kadar (maks. 200 gün) ödenir.
  4. Tedavi Masrafları Teminatı: Eğer tedavi masrafları sigorta teminatına dahil edilmiş ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise, kaza tarihinden itibaren 1 sene içinde poliçede yer alan teminat miktarına kadar ödemeler yapılır.

Doğal Afetler Ferdi Kaza Sigortasına Dahil Mi?

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması gibi doğal afetler, ferdi kaza sigortasına dahil olmayıp, düzenlenecek ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilmektedir.

Ferdi Kaza Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

Sigortalının yaşı, mesleği gibi özellikler göz önünde bulundurularak ferdi kaza sigorta bedeli belirli esaslar dahilinde belirlenmektedir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı, önceden taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit olunur.