Düşük faizli tarımsal kredi kullandırımında son gün: 31 Aralık 2017

Düşük faizli tarımsal kredi kullandırımında son gün: 31 Aralık 2017

Bakanlar Kurulunun ” Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı” Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2017 den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. İlgili Bakanlar Kurulu Kararına göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) tarımsal üretime yönelik olarak 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen üst limit ve düşük faiz oranlarıyla yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılacak olan düşük faizli tarımsal kredi detayları

  • Düşük faizli yatırım ve işletme kredileri 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında kullandırılabilecektir.
  • Aşağıda yer alan Tablo 1 ve Tablo 2 de belirtilen oranlarda indirim yapılarak üst limitlerde kredi kullanılabilir.
  • Birden fazla üretim konusunda kredi talep edilmesi halinde en yüksek limite sahip konu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
  • Yetiştirilen ürünün sözleşme ile alınması garanti edilmiş ise 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi çekilebilir. Aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda mevcut limit düşülür.
  • Kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.
  • Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.
  • Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
  • Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.
  • Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz.

Tarım kredi kooperatifi kredi maaliyetleri

Kredi Türü ve Vadesi
Değişken Faizli Kredilere İlişkin Verimlilik Tablosu****
Fon %* Faiz %** KKKP % Toplam Oran %
İşletme
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni İşletme Kredileri 1 8 7 16
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni Tüketim Kredileri 1 15 0 16
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Belge Karşılığı Sigorta Prim Kredileri 1 8 7 16
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Nakdi Krediler 1 8 10 19
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Erteleme Kredileri 0 8 11 19

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]

Yatırım
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 8 7 16
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 10 8 19
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli Ayni Yatırım Kredileri 1 11 8 20

[/alert]

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]

Diğer Tüketim
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 18 0 19
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 20 0 21
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli D. Tüketim Kredileri 1 21 0 22

[/alert]

[alert type=”danger” icon-size=”hide-icon”]

Komisyonlu Belge Karşılığı
1 Yıla (365 Güne) Kadar Vadeli B.K. Krediler 1 8 10 19
4 Yıla (366-1460 Güne) Kadar Vadeli B.K. Yatırım Kredileri 1 10 10 21
4 Yıl Üzeri (1461 gün ve üzeri) Vadeli B.K. Yatırım Kredileri 1 11 10 22

[/alert]

*Fonlar ayni, tüketim ve belge karşılığı kredilerde yalnıza birinci yılda alınacaktır.

**Tarım Kredi Kooperatifleri 2004 yılından itibaren her yıl çıkan Bakanlar Kurulu Kararları ile ortaklarına düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırmaktadır. Bu kapsamda yukarıdaki belirtilen faiz oranları üzerinden ilgili kararnamelerde belirtilen konulardaki indirim oranları uygulanır.

*** Her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında indirimli krediden faydalanmak için mevzuat gereği Tarsim zorunluluğu bulunmaktadır.

****Tarım Kredi Kooperatifleri tabloda belirtilen oranlar üzerinden değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

*****Mevzuatımız gereği 0-75 yaş aralığında kredi kullanan ortaklarımıza kredi hayat sigortası yapılmaktadır.

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]

1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi Faiz Oranı İndirim Oranı İndirim Hesaplama İndirimli Faiz Oranı
8 0,5 8*0,50=4 8-4=4

[/alert]

Örneğin, 1 yıl vadeli işletme kredisi kullanan bir ortağımızın kullandığı kredinin konusu Bakanlar Kurulu Kararında % 50 indirimli olarak açıklanmışsa toplam faiz oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

[alert type=”success” icon-size=”hide-icon”]

Kredi Türü ve Vadesi
Değişken Faizli Kredilere İlişkin Verimlilik Tablosu
Fon % Faiz % KKKP % Toplam Oran %
1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi Faiz Oranı 1 8 7 16
1 Yıl Vadeli İşletme Kredisi İndirimli Faiz Oranı 1 4 7 12

[/alert]

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli tarımsal kredi kullandırılmasına ilişkin karar (Karar sayısı: 2016/8299)

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1-

(1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; hu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo I ve 2’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.

(3) Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo-1’de belirtilen indirim oranlan uygulanır.

(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(5) Tablo 1’de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo l ve 2’de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

TABLO 1:
İNDİRİM ORANI (%) (KREDİ ÜST LİMİTİ TL)
KREDİ KONULARI Yatırım Dönemi İşletm.Dönemi/Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığır yetiştiriciliği 12 500.000
750.000 TL’ye kadar 100 50
750.001 -5.000.000 TL 75 50
5.000.001 – 12.500.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 75 50 200.000
Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği 75 7.500.000
750.000 TL’ye kadar 100 50 12 500.000
750.001 -5.000.000 TL 75 50
5.000.001 – 12.500.000 TL 50 25
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 75 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 50 2.000.000
Hindi besiciliği 50 75 1.000.000
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı (Sera) tarını 10.000.000
750.000 TL’ye kadar 75 50
750.001 -5.000.000 TL 50 25
5.000.001 – 10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 750.000
100.000 TL’ye kadar 50 50
100.001 -750.000 TL 25 25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000
Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000
Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000
2.000.000 TL’ye kadar 50 3.000.000
2.000.001 -3.000.000 TL 25
Sera modernizasyonu 100 50 100.000
MUHTELİF KONULAR
İyi tarım / Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
Tarımsal mekanizasyon (Traktör ayrık) 75 1.500.000
Traktör 250.000
50.000 TL’ye kadar 50
50.001 -250.000 TL 25
Modem basınçlı sulama 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Lisanslı depoculuk yatırımları (Değişik R.G:12.05.2017-30064-2017/10067 BKK) 75 50 10.000.000
Soğuk hava deposu yatırımları (Değişik R.G:12.05.2017-30064-2017/10067 BKK) 50 25 5.000.000
TABLO 2:
TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 100 50 7.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 75 50 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 5.000.000
Kontrollü örtüaltı (Sera) tarını 75 50 7.500.000
Su ürünleri avcılığı 50 50 3.000.000
Tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama tesisi (**) 75 50 5.000.000
Yaş çay yaprağı üretimi 50 5.000.000

(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo-l’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.

(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

(9) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2017 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.

(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortalan Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.

(11) (Değişik R.G:12.05.2017-30064-2017/10067 BKK) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, üyelerinin üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde, senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilir.

Bu kapsamda kullandırılan kredilere, üretim konulan bazında Tablo 1 ‘de belirtilen üst limitler dâhilinde %50 indirim oranı uygulanır.

ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış faiz indirimli kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilir. ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak Tablo 1 ‘de belirtilen indirimler ile bu madde kapsamındaki indirimden aynı zamanda faydalanılamaz.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2-

(1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

(3) Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3-

(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

(2) 2017 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 4-

(1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluklarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

(3) Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.

(6) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon/traktör ve modem basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(7) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.

(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5-

(1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.