Bankaların Kuruluşu

Banka kuruluş izni nereden alınır?

Türkiye’de banka kurmak veya yurt dışındaki bir bankaya ait şube açmak için öncelikle Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumundan izin alınması gerekir. Bu izni alabilmek için 5411 sayılı bankacılık kanununda yer alan ilgili maddeleri yerine getirmek ve kuruldaki en az 5 üyenin oyunu almak gerekmektedir.

Kurulacak bankada hangi şartlar aranmaktadır?

5411 sayılı bankacılık kanununa göre;

 • Anonim şirket şeklinde kurulması,
 • Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkması ve hepsinin nama yazılı olması,
 • Yönetim kurulu üyelerinin mesleki deneyim ve tecrübeye sahip olması,
 • Şirket ana sözleşmesinin ilgili kanuna uygun olması,
 • Kurucularının bu kanunda belirtilen şartları taşıması,
 • Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması,
 • Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuzmilyon Yeni Türk
  Lirası olması,
 • Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon
  şemasına sahip olması,
 • Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması,
 • Öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını, kuruluşun malî yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi.

şarttır.

Banka kurucularında aranan şartlar nelerdir?

5411 sayılı bankacılık kanununa göre banka kurucularının;

 • Ağır suçlardan ve yüz kızartıcı suçlardan ağır hüküm giymemiş olması,
 • Müflis olmaması veya konkordato ilan etmemiş olması,
 • Fona devredilmiş bankalarda nitelikli paya sahip olmaması,
 • Gerekli güç ve mali itibara sahip olması,
 • Tüzel kişi ise ortaklık yapısının şeffaf olması

gerekmektedir.

Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube açabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

5411 sayılı bankacılık kanununa göre banka kurmak için gerekli koşullara ek olarak;

 • Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması,
 • Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye’de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması,
 • Ödenmiş sermayesinin Türkiye’ye tahsis edilen kısmının kanunun 7 nci maddesinde belirtilen miktardan az
  olmaması,
 • Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmaları,
 • İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi,
 • Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması

gerekir.

Yurt dışındaki banka merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.