Amacına göre mevduat

Amacına göre mevduat

Mevduat işlemini amacına göre sınıflandırmak mümkündür. Buna göre; tasarruf amacı ile yapılan mevduatı ticari amaçla yapılan mevduattan ayırmak gerekecektir.

Tasarruf Mevduatı: Gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticari işlemlere konu olmayan mevduat “tasarruf mevduatı” dır. Bu mevduat türü, ticari bir amaç söz konusu olmaksızın, kişilerin birikimlerini değerlendirmek amacıyla yaptıkları mevduattır. Tasarruf Mevduatı, Bankalar Kanunu 10/ 2b maddesinde düzenlenmiştir.Bir mevduatın tasarruf mevduatı olarak kabul edilmesi için gerekli olan unsurlar şunlardır:

  • Tasarruf mevduatı sahibi gerçek kişi olmalıdır,
  • Tasarruf mevduatı ticari işlemlere konun olmayan mevduattır,
  • Tasarruf mevduatı bu ad altında açılan mevduat hesabıdır.

Ticari Kuruluşlar Mevduatı: Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her çeşit ortaklıklara, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese ve bağlı ortaklıklara, Genel ve Katma bütçeli kuruluşlarla yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, sigorta şirketlerine ait mevduat “ticari kuruluşlar mevduatı” dır.

Buna göre; gerçek veya tüzel kişi bir tacirin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak için bankada yapacağı mevduat işlemini ticari mevduat olarak kabul etmek doğru olacaktır.