Albaraka Konut Hesabı

Albaraka Konut Hesabı

Albaraka Konut Hesabı ile hem %20’ye varan Devlet Katkısı ‘ndan hem de yüksek kâr paylaşım oranlarından faydalanmış olacaksınız.

Albaraka Konut Hesabı ‘nın Özellikleri

 • Konut Hesabı; yalnızca TL olarak 3 yıl vadeli ve 95 (Müşteri) – 5 (Banka) kâr paylaşım oranlarıyla en az 274,06 TL ile açılabilir.
 • Konut Hesabı; yasal zorunluluk gereği ortak hesap olarak açılamaz ve başka bankaya taşınamaz.
 • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancına, %10 Gelir Vergisi (Stopaj) uygulanır.
 • Konut Hesabı ‘nda kâr dağıtımı yıllık olarak yapılmaktadır.
 • Talimat vermeniz durumunda Özel Cari Hesabınızdan otomatik transfer yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Konut Hesabı ‘ndan Hesap İşletim Ücreti kesilmez.

Albaraka Konut Hesabı Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı veya 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına giren kişiler,
 • 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya konut nitelikli müstakil tapu sahibi olmayan kişiler,
 • Ayrıca yukarıdaki şartları sağlayan 18 yaşından küçük kişiler adına veli/vasi tarafından Konut Hesabı açtırılabilir.

Konut Hesabı açtırmak için en yakın Albaraka şubelerine başvurmanız gerekmektedir.

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar

MADDE 28 –(Değişik: 9/5/2012-6304/14 md.)

 1. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler. 10446
 3. Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
 4. Bakanlar Kurulu gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.
 5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soy bağını belgelendirmesi şarttır.
 6. Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.
 7. Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.
 8. Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarası verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarası kullanılır.
 9. Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar Kütüğünün elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla her türlü tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. [/alert]

Albaraka Konut Hesabı Ödeme Planı

 • Konut Hesabı ‘na aylık veya 3 aylık ödeme şeklinde ödeme planı oluşturulur.
 • Konut Hesabı ilk açıldığı zaman üst sınır olan 32.887,11 TL’ye kadar yüksek tutarda bir ödeme yapılabilir.
 • 1 aylık ödeme seçeneği min. ödeme tutarı 274,06 TL, max. ödeme tutarı 2.740,59 TL’dır.
 • 3 aylık ödeme seçeneği min. ödeme tutarı 822,18 TL , max. ödeme tutarı 8.221,77 TL ’dir.
 • Konut hesabı ‘nda 1 dönem boyunca; aylık ödeme seçeneği için 3 defa, 3 aylık ödeme seçeneğinde de 1 defa ödeme aksatılabilir.
 • Konut Hesabı ‘nda 1 dönem boyunca en fazla 2 kez nakit çekim yapılabilir. 2 ‘den fazla çekim söz konusu olduğunda, yasal zorunluluk gereği Devlet katkısı ‘ndan faydalanılamaz.
 • Yukarıdaki belirtilen para çekme işlemlerinin ardından kalan hesap bakiyesi, hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutar (minimum ödeme tutarı X hesabın açık kaldığı ay/3 ay) toplamından az olamaz.
 • Konut Hesabına yılda 1 kez kâr dağıtılır, vadeden (3 yıldan) önce para çekilmek istendiğinde, yasal zorunluluk gereği, işlem anındaki hesap bakiyesinin %50’sine kadar ve en fazla 3 defa çekim yapılabilir. Bu sınırlamaların aşılması halinde hesaba dağıtılmış olan brüt kârın %50’si geri alınır.

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Belirtilen bütün tutarlar, her yıl Vergi Usül Kanunu kapsamında belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”na göre artacaktır.[/alert]

Albaraka Konut Hesabı Devlet Katkısı

2017 yılı için aylık asgari 274,06 TL ödeme yapılma zorunluluğu bulunan hesaba minimum 3 yıl düzenli ödeme yapılması ve 07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olunmaması halinde Devlet Katkısı hak edilmiş olacaktır.

2017 yılı için Devlet katkısı katılımcı tarafından Konut Hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Düzenli Ödeme Süresi Devlet Katkısı Oranı Azami Devlet Katkısı
36 Aydan Daha Az %0 0 TL
36-47 Ay %15 14.251,08 TL
48-59 Ay %18 15.347,32 TL
60 Ay ve Üzeri %20 16.443,56 TL

Belirtilen bütün tutarlar, her yıl Vergi Usül Kanunu kapsamında belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”na göre artacaktır.